گروه آموزش ریاضی گرگان
زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود : اول ریاضیات بخواند و دوم ریاضیات را به دیگران بیاموزد
صفحات وبلاگ
نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳۸٩/۱٠/۱٢

پیشنهاد خانم سمیه کوهساری برای تدریس معادله توانی:

.روش دیگر حل این معادله این است که عبارت توان دار را بصورت تقسیم 2به توانxبر2بنویسیم و برابر 8 قرار دهیم.در نهایت با طرفین وسطین، 2به توانxبرابر16 خواهد شد.با ضرب متوالی عدد2در خودش تا رسیدن به عدد16 جواب4 بدست می آید.

مهرنوش ویزواری
همه چیز را همگان دانند. این وبلاگ را به این امید ایجاد کردیم تا پاتوقی باشد برای دبیران ریاضی شهرمان . از هم بیاموزیم که تا همیشه به آموزش نیازمندیم
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :