گروه آموزش ریاضی گرگان
زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود : اول ریاضیات بخواند و دوم ریاضیات را به دیگران بیاموزد
صفحات وبلاگ
نویسنده: مهرنوش ویزواری - ۱۳٩۱/٩/۱۱

1x 8 + 1 = 9

 12x 8 + 2 = 98
  123x 8 + 3 = 987
  1234x 8 + 4 = 9876
  12345x 8 + 5 = 98765
  123456x 8 + 6 = 987654
  1234567x 8 + 7 = 9876543
  12345678x 8 + 8 = 98765432
  123456789x 8 + 9 = 987654321

 

  1x 9 + 2 = 11
  12x 9 + 3 = 111
  123x 9 + 4 = 1111
  1234x 9 + 5 = 11111
  12345x 9 + 6 = 111111
  123456x 9 + 7 = 1111111
  1234567x 9 + 8 = 11111111
  12345678x 9 + 9 = 111111111
123456789x 9 +10= 1111111111

 9x 9 + 7 = 88
  98x 9 + 6 = 888
  987x 9 + 5 = 8888
  9876x 9 + 4 = 88888
  98765x 9 + 3 = 888888
  987654x 9 + 2 = 8888888
  9876543x 9 + 1 = 88888888
  98765432x 9 + 0 = 888888888


مهرنوش ویزواری
همه چیز را همگان دانند. این وبلاگ را به این امید ایجاد کردیم تا پاتوقی باشد برای دبیران ریاضی شهرمان . از هم بیاموزیم که تا همیشه به آموزش نیازمندیم
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :